Select Page

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Erlendir samstarfsaðilar og yfirstandandi samstarfsverkefni

Norrænt tengslanet um nám fullorðinna (Nordic Netværk for Voksnes Læring)

NVL er norrænt tengslanet um nám fullorðinna (www.nvl.org) og er norrænn vettvangur fullorðinsfræðslu þar sem athygli er beint að nýsköpun, miðlun og árangri. NVL hvetur til samræðu á milli aðstandenda ólíkra tengslaneta, kemur á nýjum netum og eflir framlag þeirra til norræns samstarfs. Antra Carlsen er framkvæmdastjóri NVL og höfuðstöðvar eru hjá VIA University College sem er staðsettur í Århus í Danmörku. Fulltrúi Íslands er Hildur Hrönn Oddsdóttir, sérfræðingur hjá FAÍslendingar taka þátt í fjölmörgum undirnetum NVL þar á meðal starfmenn FA, tveir sem sitja í raunfærnimatsneti, einn sérfræðingahópi um náms- og starfsráðgjöf, einn í neti um grunnleikni jafnramt situr framkvæmdastjóri og stjórnarmaður FA í neti um hæfni fyrir atvinnulífið.

Nordplus verkefni – Starfs- og námsráðgjöf og hæfni í atvinnulífinu

Verkefnið Starfs- og námsráðgjöf og hæfni í atvinnulífinu (Karrierevejledning og kompetencer i arbejdslivet – KIAL) snýr að náms- og starfsráðgjöf við fullorðna á vinnumarkaði þar sem þörf fyrir símenntun og starfsþróun eykst samfara hröðum breytingum í atvinnulífinu.  Sýnd verða fjölbreytt dæmi um starfsferil fólks þar sem lögð er áhersla á að draga fram hvernig einstaklingur getur nýtt hæfni sína á nýjum starfsvettvangi og/eða í annarskonar starfi og hvernig atvinnulíf og menntun spilar saman.

Í öðrum hluta verður skoðað hvers konar hæfni og þekking er mikilvæg fyrir ráðgjafa til að sinna fullorðnum á vinnumarkaði og þær aðferðir og tæki sem best henta fyrir náms- og starfsráðgjöf við fólk sem vill eða þarf að breyta til eða skipta um starfsvettvang.  Verkefninu mun síðan ljúka með því að boðið verður upp á námskeið fyrir norræna ráðgjafa þar sem afurðir þess verða kynntar og prófaðar.

Samstarfsaðilar í KIAL verkefninu eru auk FA, frá Finnlandi og Danmörku.  Í hverju landi er hópur náms- og starfsráðgjafa frá atvinnulífinu og mismunandi skólastigum sem ráðgefandi aðilar, auk ráðgjafanets NVL, en þátttakendur verkefnisins eru jafnframt fulltrúar í því neti.

Heimasíða: https://www.kial.nu/

Erasmus+ verkefni: Enterprised – Betri tenging atvinnulífs og fræðslu 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (FA) leiðir Erasmus verkefnið Enterprised í samstarfi við fullorðinsfræðsluaðila frá Austurríki, Noregi og Spáni. Verkefnið hófst í september 2019 og lýkur í ágúst 2021. Í verkefninu er lögð áhersla á efla og þróa hæfni leiðbeinenda í fullorðinsfræðslu í að miðla árangursríku og starfstengdu námi til fólks á vinnumarkaði um áskoranir í daglegum störfum í ferðaþjónustu í samstarfi við atvinnurekendur í ferðaþjónustu.

Unnið verður að þróun þriggja afurða í verkefninu:

1. Raundæmi úr atvinnulífinu 
Algeng raundæmi dregin fram úr ferðaþjónustugeiranum með áherslu á atvik sem starfsfólk þarf að læra á fyrstu sex mánuði sína í starfi. Dæmunum er ætlað að draga fram áherslur í starfi þannig að þau nýtist sem hluti af starfstengdu námi eða þjálfun í grunnleikni/almennri starfshæfni.
2. Leiðbeiningar fyrir notkun raundæma við miðlun í námi 
Þróaðar verða leiðbeiningar fyrir notkun raundæma í námi og hvernig megi tengja þau inn í t.d. þjálfun grunnleikniþátta og þjálfun í almennri starfshæfni. Verklegar æfingar verða kynntar.
3. Leiðbeiningar fyrir fræðsluaðila og ferðaþjónustuaðila – vettvangsþjálfun leiðbeinenda í fullorðinsfræðslu 
Þróaðar verða leiðbeiningar fyrir fræðsluaðila og atvinnurekendur í ferðaþjónustu um hvernig skipuleggja megi stuttar vettvangsþjálfunarloturfyrir leiðbeinendur í fullorðinsfræðslu á vinnustöðum. Leiðbeiningarnar munu byggja á þeim grunni að til þess að geta tengt nám við starfstengdar aðstæður þurfiað hafa reglulega beinan aðgang að starfsumhverfinu.

Með þessum þrem afurðum er stefnt að því að efla gæði náms með aukinni hæfni leiðbeinanda í fullorðinsfræðslu og tengingu við atvinnulífið. Þannig eiga námsmenn kost á því að fá þjálfun sem miðast við starfstengdar aðstæður og eru betur í stakk búnir til að mæta þörfum atvinnulífsins.   Heimasíða verkefnisins: https://enterprised.eu

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (FA) hefur í samstarfi við Norrænt tengslanet um nám fullorðinna (NVL) og ýmsa fræðsluaðila í Evrópu tekið þátt í þróun fræðsluerinda á netinu um leiðir fyrir hæfniþróun (Upskilling Pathways) og stefnumótun innan Evrópuverkefnisins UP-AEPRO. Í verkefninu var útbúið fjarnámskeið (4 módúlar) fyrir sérfræðinga og stefnumótendur í fullorðinsfræðslu. Verkefnastýring er í höndum EAEA sem eru evrópsk samtök um fullorðinsfræðslu. NVL leitaði eftir samstarfi við FA í verkefninu til að miðla árangursríkum dæmum. 

Fjarnámskeiðið miðar að því að dýpka þekkingu og hvetja til umræðna um nýlega evrópska stefnu fyrir nám fullorðinna sem ber heitið Upskilling Pathways (UP). Markhópur stefnunnar eru um 60 milljónir Evrópubúa sem hafa ekki lokið námi á framhaldsskólastigi.  

Markmið verkefnisins er að auðvelda sérfræðingum og stefnumótendum og þeim sem taka þátt í þróun mennta/hæfnistefnu) að kynna sér þróun málaflokksins í Evrópu og fá innsýn í kerfi og þróunarverkefni annarra landa. Boðið er upp á fræðsluerindi frá ýmsum löndum í Evrópu og fjallað um fjölbreyttar leiðir til hæfniþróunar undir eftirtöldum flokkum: 

  • Yfirlit og innsýn í stefnu Evrópusambandsins í málaflokknum 
  • Mat á hæfni (skills assessment/skills audit) – kortlaggning á hæfni sem til staðar er 
  • Nám við hæfi – áhersla á að efla grunnleikniþætti eða auðvelda áframhaldandi hæfniþróun  
  • Viðurkenning og vottun – raunfærnimat 

Lögð er áhersla á að ná til markhópsins í gegnum árangursmiðaða vettvangsnálgun, ráðgjöf, leiðsögn og stuðningsúrræði.