Gæðaviðmið EQM+

Fræðsla

Gæðaviðmið EQM+

1. Stjórnun, markmið og umsýsla fræðslu

 • Fræðsluaðili tryggir að starfsfólk (þ.m.t. verktakar): taki þátt í gæðastarfi, viðhaldi gæðamenningu og njóti stuðnings við að skilja og nýta gæðaferlið.
 • Fræðsluaðili tryggir að fyrir liggi gæðaferlar og áætlanir um innleiðingu úrbóta.
 • Fræðsluaðili tryggir að niðurstöður innra gæðamats séu skjalfestar og aðgerðum til úrbóta hrint í framkvæmd.
 • Fræðsluaðili tryggir að leiðbeinendur sem koma að fræðslu taki þátt í endurgjöf, endurskoðun og úrbótum á framkvæmd.
 • Fræðsluaðili tryggir að niðurstöður endurgjafar verði notaðar í umbótastarfi til að auka gæði fræðslu.
 • Fræðsluaðili tryggir að starfsfólk sem kemur að fræðslu þekki lög um framhaldsfræðslu nr. 27/2010 og siðareglur kennara.
 • Fræðsluaðili tryggir að leiðbeinendur séu hæfir á grundvelli menntunar, þjálfunar og/eða reynslu sinnar eftir því sem við á.
 • Fræðsluaðili tryggir að leiðbeinendur fái stuðning til að afla sér kennslufræðilegrar þjálfunar og símenntunar.
 • Fræðsluaðili hefur skýr og mælanleg markmið um framkvæmd fræðslu.
 • Fræðsluaðili skilgreinir hvaða verkferlar gildi við lok náms.
 • Fræðsluaðili skilgreinir hvað námsmenn þurfi að uppfylla til að ljúka námi á fullnægjandi hátt.

2. Upplýsingagjöf og varðveisla gagna

 • Fræðsluaðili er með stefnu um meðferð og varðveislu persónuupplýsinga sbr. lög nr. 90/2018.
 • Fræðsluaðili tryggir að námsmenn fái upplýsingar um nám og mögulegan ávinning af því.
 • Fræðsluaðili hefur ferli til þess að vakta þarfir/óskir fólks sem hefur sýnt áhuga á námi.
 • Fræðsluaðili varðveitir nákvæmar upplýsingar um nám, námsferla og skráningar sbr. lög nr. 77/2014.
 • Fræðsluaðili varðveitir nákvæmar upplýsingar um þátttöku námsmanna.
 • Við lok náms lætur fræðsluaðili námsmönnum í té staðfestingu um árangur í samræmi við hæfniviðmið.
 • Námsárangur/námslok námsmanna eru skráð og varðveitt í kerfi fræðsluaðila.
 • Fræðsluaðili hefur ferli til að taka við ábendingum og kvörtunum.
 • Fræðsluaðili tryggir að leiðbeinendur fái endurgjöf frá námsmönnum að námi loknu sem er notuð til umbóta.

3. Undirbúningur og framkvæmd fræðslu

 • Fræðsluaðili tryggir viðeigandi aðbúnað (aðgengi, tækjabúnað, eða annað sem þarf).
 • Fræðsluaðili býður upp á aðstöðu sem hæfir fullorðnum námsmönnum og viðfangsefnum.
 • Fræðsluaðili tryggir að hönnun náms byggi á greiningu á þörfum námsmanna, atvinnulífs og annarra aðila eftir aðstæðum.
 • Fræðsluaðili tryggir að námsframboð sé endurskoðað reglulega í takt við þarfir atvinnulífsins og samfélagsins í heild.
 • Fræðsluaðili leggur til skýr og mælanleg hæfniviðmið í samræmi við nám sem í boði er.
 • Fræðsluaðili skal tryggja að námsmenn séu upplýstir um skipulag, efnistök og framkvæmd náms.
 • Fræðsluaðili tryggir að komið sé til móts við fjölbreyttar þarfir námsmanna meðan nám stendur yfir.
 • Fræðsluaðili tryggir að leiðbeinendur fái stuðning við að beita fjölbreyttum kennsluaðferðum til þess að mæta einstaklingsbundnum þörfum námsmanna og settum hæfniviðmiðum.
 • Fræðsluaðili tryggir að námsmenn fái stuðning við að setja fram áætlun um leiðir til að ná hæfniviðmiðum námsins.
 • Fræðsluaðili tryggir að leiðbeinandi framfylgi lýsingu náms.
 • Áður er nám hefst skal fræðsluaðili tryggja að námsmenn séu upplýstir um hvernig námsárangur á móti hæfniviðmiðum er metinn og hvernig endurgjöf er háttað.
 • Fræðsluaðili tryggir að leiðbeinendur beiti fjölbreyttum aðferðum til þess að meta framgang náms hjá námsmönnum.

*nám= námsleiðir, styttri eða lengri námskeið

Raunfærnimat

Gæðaviðmið EQM+

1. Stjórnun, markmið og umsýsla raunfærnimats

 • Fræðsluaðili tryggir að starfsfólk (þ.m.t. verktakar): taki þátt í gæðastarfi, viðhaldi gæðamenningu og njóti stuðnings við að skilja og nýta gæðaferlið.*
 • Fræðsluaðili tryggir að fyrir liggi gæðaferlar og áætlanir um innleiðingu úrbóta.
 • Fræðsluaðili tryggir að niðurstöður innra gæðamats séu skjalfestar og aðgerðum til úrbóta hrint í framkvæmd.
 • Fræðsluaðili tryggir að stýrihópur og fagaðilar sem koma að raunfærnimati taki þátt í endurgjöf, endurskoðun og úrbótum á framkvæmd.
 • Fræðsluaðili tryggir að niðurstöður endurgjafar verði notaðar í umbótastarfi til að auka gæði raunfærnimats.
 • Fræðsluaðili tryggir að starfsfólk sem kemur að raunfærnimati þekki lagalegt umhverfi og aðferðafræði raunfærnimats og reglur sem gilda um framkvæmdina.
 • Fræðsluaðili tryggir að fagaðilar* sem sinna raunfærnimati séu hæfir á grundvelli menntunar, þjálfunar og/eða reynslu sinnar samkvæmt kröfum mennta- og menningarmálaráðuneytisins og í samræmi við reglugerð nr. 1163/2011.
 • Fræðsluaðili tryggir að fagaðilar í raunfærnimati fái stuðning til að afla sér símenntunar.
 • Fræðsluaðili hefur skýr og mælanleg markmið um framkvæmd raunfærnimats.
 • Fræðsluaðili skipar í stýrihóp og leiðir vinnu stýrihóps sem skipaður er í samræmi við reglugerð um framhaldsfræðslu nr. 1163/2011.
 • Fræðsluaðili tryggir að verkefnastjóri beri ábyrgð á skipulagningu og stjórn raunfærnimatsferlis í samstarfi við stýrihóp fagsins/starfsins og tímasetur verkáætlun.
 • Fræðsluaðili tryggir að verkefnastjóri beri ábyrgð á að verkaskipting sé skýr á milli fagaðila.

2. Upplýsingagjöf og varðveisla gagna

 • Fræðsluaðili er með stefnu um meðferð og varðveislu persónuupplýsinga sbr. lög nr. 90/2018.
 • Fræðsluaðili tryggir að þátttakendur fái upplýsingar um raunfærnimatsferlið og mögulegan ávinning af því.
 • Fræðsluaðili tryggir að fyrirspurnum um raunfærnimat er svarað og veittar upplýsingar um möguleika á þátttöku í mati.
 • Fræðsluaðili tryggir að einstaklingar sem uppfylla ekki skilyrði til þátttöku í raunfærnimati fái ráðgjöf um aðra möguleika til starfsþróunar.
 • Fræðsluaðili tryggir upplýsingagjöf til þátttakenda um stöðu þeirra í ferlinu hverju sinni.
 • Fræðsluaðili tryggir að þátttakendur þekki rétt sinn til að gera athugasemdir við framkvæmd og niðurstöður raunfærnimatsins.
 • Fræðsluaðili veitir þátttakendum niðurstöður úr raunfærnimati, skráir og varðveitir gögn um þátttakendur og niðurstöður raunfærnimats sbr. lög nr. 77/2014.
 • Fræðsluaðili tryggir að þátttakendur hafi fengið kynningu á raunfærnimatsferlinu þar sem fram koma helstu upplýsingar um framkvæmd.
 • Skilgreindur verkferill við verklok, gögn eru skráð í kerfi fræðsluaðila.
 • Fræðsluaðili tryggir að matsaðilar fái endurgjöf frá þátttakendum að raunfærnimati loknu sem er notuð til umbóta.

3. Undirbúningur og framkvæmd raunfærnimats

 • Fræðsluaðili tryggir viðeigandi aðbúnað (aðgengi að aðstöðu, tækjabúnað eða annað sem þarf) til framkvæmdar á raunfærnimati, í samráði við matsaðila.
 • Fræðsluaðili tryggir að þátttakendur séu upplýstir um skipulag, gögn og framkvæmd.
 • Fræðsluaðili tryggir að þátttakendur hafi aðgang að náms- og starfsráðgjöf í raunfærnimatsferlinu.
 • Fræðsluaðili tryggir að hæfniviðmið séu kynnt þátttakendum.
 • Fræðsluaðili sér til þess að verkefnastjóri tryggi að matsaðilar fá tilskilin gögn tímanlega fyrir viðtal.
 • Fræðsluaðili tryggir að matsaðferðir matsaðila gefi sem réttasta mynd af þekkingu þátttakenda og taki mið af þörfum þeirra.
 • Fræðsluaðili tryggir að þátttakendum sé leiðbeint í átt að uppbyggingu eigin hæfni að loknu raunfærnimati.

*Fagaðilar (verkefnastjóri, náms- og starfsráðgjafi og matsaðilar)

Náms- og starfsráðgjöf

Gæðaviðmið EQM+

1. Stjórnun, markmið og umsýsla ráðgjafar

 • Fræðsluaðili tryggir að starfsfólk (þ.m.t. verktakar): taki þátt í gæðastarfi, viðhaldi gæðamenningu og njóti stuðnings við að skilja og nýta gæðaferlið.
 • Fræðsluaðili tryggir að fyrir liggi gæðaferlar og áætlanir um innleiðingu úrbóta.
 • Fræðsluaðili tryggir að niðurstöður innra gæðamats séu skjalfestar og aðgerðum til úrbóta hrint í framkvæmd.
 • Fræðsluaðili tryggir að ráðgjafar taki þátt í endurgjöf, endurskoðun og úrbótum á framkvæmd.
 • Fræðsluaðili tryggir að niðurstöður endurgjafar og mats verði notaðar í umbótastarfi til að auka gæði þjónustunnar.
 • Fræðsluaðili tryggir að starfsfólk þekki lagalegt umhverfi náms- og starfsráðgjafar og siðareglur sem gilda um starfið og þjónustuna.
 • Fræðsluaðili tryggir að ráðgjafar séu hæfir á grundvelli menntunar, þjálfunar og/eða reynslu sinnar.
 • Fræðsluaðili tryggir að ráðgjafar njóti stuðnings við að afla sér símenntunar.
 • Fræðsluaðili hefur skýr og mælanleg markmið um framkvæmd og tilgang ráðgjafarinnar (t.d. að ná til ákveðinna markhópa) og tryggir að starfsfólk þekki til þeirra.
 • Fræðsluaðili tryggir að ráðgjafar beiti skipulegum aðferðum til þess að meta hvort markmiðum þjónustunnar er náð.

2. Upplýsingagjöf og varðveisla gagna

 • Fræðsluaðili er með stefnu um meðferð og varðveislu persónuupplýsinga sbr. lög nr. 90/2018.
 • Fræðsluaðili tryggir aðgengi að upplýsingum um ráðgjöf, mögulegan ávinning af að nýta ráðgjöf og að upplýsingarnar séu lýsandi fyrir þjónustuna sem í boði er.
 • Fræðsluaðili skráir og varðveitir upplýsingar um kynningar á ráðgjöfinni og fjölda þeirra sem koma.
 • Fræðsluaðili skráir og varðveitir upplýsingar um ráðþega og niðurstöður viðtala sbr. lög nr. 77/2014.
 • Fræðsluaðili tryggir að notendur hafi kost á að veita endurgjöf meðan ráðgjöf varir og séu upplýstir um leiðir til að veita endurgjöf.

3. Undirbúningur og framkvæmd ráðgjafar

 • Fræðsluaðili tryggir viðeigandi umhverfi, aðstæður og aðgengi fyrir ráðgjafarviðtöl .
 • Fræðsluaðili tryggir að þarfir notanda og markmið hafi verið greind og um þau samið í upphafi ráðgjafarferlisins.
 • Fræðsluaðili tryggir að þörfum og markmiðum notanda sé mætt með því að nota fjölbreyttar aðferðir við ráðgjöf.
 • Fræðsluaðili tryggir að notendum sé leiðbeint í átt að uppbyggingu eigin hæfni.
 • Fræðsluaðli tryggir að notendum sé fylgt eftir með reglubundnum hætti meðan ferli ráðgjafar varir.

Skráðu þig á póstlista Fræðslumiðstöðvarinnar